Menu
 • Home
 • StopTech Performance Subaru STi / Mitsubishi Evo / Chevy Camaro Front Brake Pads

StopTech Performance Subaru STi / Mitsubishi Evo / Chevy Camaro Front Brake Pads

Fitment Guide :

 • 2004-2008 Acura TL Base V6.3210cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance

2004: Brembo Front Caliper

2005: Brembo Front Caliper

2006: Brembo Front Caliper

2007: Brembo Front Caliper

2008: Brembo Front Caliper

 • 2007-2008 Acura TL Type-S V6.3471cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance

2007: Brembo Front Caliper

2008: Brembo Front Caliper

 • 2012 Buick Regal Base L4.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance

2012: Brembo Front Calipers

2015: Brembo Front Calipers

2016: Brembo Front Calipers

2017: Brembo Front Calipers 345mm Front Disc

 • 2015-2017 Buick Regal Base L4.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance

2012: Brembo Front Calipers

2015: Brembo Front Calipers

2016: Brembo Front Calipers

2017: Brembo Front Calipers 345mm Front Disc

2015-2017 Buick Regal Base L4.1998cc

2015: Brembo Front Calipers

2016: Brembo Front Calipers

2017: Brembo Front Calipers 345mm Front Disc

 • 2012-2014 Buick Regal Base L4.2384cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance

2012: Brembo Front Calipers

2013: Brembo Front Calipers

2014: Brembo Front Calipers

 • 2012-2017 Buick Regal GS L4.1998cc

2012: Brembo Front Calipers

2013: Brembo Front Calipers

2014: Brembo Front Calipers

2015: Brembo Front Calipers

2016: Brembo Front Calipers

2017: Brembo Front Calipers 345mm Front Disc

 • 2015-2017 Buick Regal Premium L4.1998cc

2015: Brembo Front Calipers

2016: Brembo Front Calipers

2017: Brembo Front Calipers 345mm Front Disc

2015-2016 Buick Regal Premium L4.2384cc

2015: Brembo Front Calipers

2016: Brembo Front Calipers

 • 2016-2017 Buick Regal Sport Touring L4.1998cc

2016: Brembo Front Calipers

2017: Brembo Front Calipers 345mm Front Disc

 • 2012-2014 Buick Regal Turbo L4.1998cc

2012: Brembo Front Calipers

2013: Brembo Front Calipers

2014: Brembo Front Calipers

 • 2013-2018 Cadillac ATS Base L4.1998cc

2013: Brembo Front Calipers

2014: Brembo Front Calipers

2015: Brembo Front Calipers

2016: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

2017: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

2018: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

 • 2013-2017 Cadillac ATS Base L4.2457cc

2013: Brembo Front Calipers

2014: Brembo Front Calipers

2015: Brembo Front Calipers

2016: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

2017: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

 • 2013-2018 Cadillac ATS Luxury L4.1998cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance

2013: Brembo Front Calipers

2014: Brembo Front Calipers

2015: Brembo Front Calipers

2016: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

2017: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

2018: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

 • 2013-2017 Cadillac ATS Luxury L4.2457cc

2013: Brembo Front Calipers

2014: Brembo Front Calipers

2015: Brembo Front Calipers

2016: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

2017: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

 • 2013-2018 Cadillac ATS Luxury V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance

2013: Brembo Front Calipers

2014: Brembo Front Calipers

2015: Brembo Front Calipers

2016: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

2017: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

2018: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

 • 2013-2017 Cadillac ATS Performance L4.1998cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance

2013: Brembo Front Calipers

2014: Brembo Front Calipers

2015: Brembo Front Calipers

2016: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

2017: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

 • 2013-2017 Cadillac ATS Performance V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance

2013: Brembo Front Calipers

2014: Brembo Front Calipers

2015: Brembo Front Calipers

2016: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

017: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

 • 2013-2017 Cadillac ATS Premium L4.1998cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance

2013: Brembo Front Calipers

2014: Brembo Front Calipers

2015: Brembo Front Calipers

2016: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

2017: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

 • 2013-2017 Cadillac ATS Premium V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance

2013: Brembo Front Calipers

2014: Brembo Front Calipers

2015: Brembo Front Calipers

2016: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

2017: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

 • 2017-2018 Cadillac ATS Premium Luxury V6.

2017: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

2018: JE2-Performance Brake linings Brembo Front Calipers

 • 2016-2017 Cadillac CT6 Base L4.1998cc

2016: J56 Heavy Duty Brakes Exc Performance Brake Linings

2017: J56 Heavy Duty Brakes Exc Performance Brake Linings

2016-2017 Cadillac CT6 Base V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2016: J56 Heavy Duty Brakes Exc Performance Brake Linings 2017: J56 Heavy Duty Brakes Exc Performance Brake Linings

2016-2017 Cadillac CT6 Luxury L4.1998cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2016: J56 Heavy Duty Brakes Exc Performance Brake Linings 2017: J56 Heavy Duty Brakes Exc Performance Brake Linings

2016-2017 Cadillac CT6 Luxury V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2016: J56 Heavy Duty Brakes Exc Performance Brake Linings 2017: J56 Heavy Duty Brakes Exc Performance Brake Linings

2016-2017 Cadillac CT6 Platinum V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2016: J56 Heavy Duty Brakes Exc Performance Brake Linings 2017: J56 Heavy Duty Brakes Exc Performance Brake Linings

2017 Cadillac CT6 Plug-In L4.1998cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2017: J56 Heavy Duty Brakes Exc Performance Brake Linings

2016-2017 Cadillac CT6 Premium Luxury V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2016: J56 Heavy Duty Brakes Exc Performance Brake Linings 2017: J56 Heavy Duty Brakes Exc Performance Brake Linings

2014-2018 Cadillac CTS Base L4.1998cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2014: Performance 2015: Performance Brks (J56) Heavy Duty Brks (J55) 2016: Performance Brks (J56) Heavy Duty Brks (J55) 2017: Exc Brembo Front Brakes (J55) 2018: Exc Brembo Front Brakes (J55) Brembo Front Calipers (J56)

2014 Cadillac CTS Base V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2014: Performance

2014-2018 Cadillac CTS Luxury L4.1998cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2014: Performance 2015: Performance Brks (J56) Heavy Duty Brks (J55) 2016: Performance Brks (J56) Heavy Duty Brks (J55) 2017: Exc Brembo Front Brakes (J55) 2018: Exc Brembo Front Brakes (J55) Brembo Front Calipers (J56)

2014-2018 Cadillac CTS Luxury V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2014: Performance 2015: Performance Brks (J56) Heavy Duty Brks (J55) 2016: Performance Brks (J56) Heavy Duty Brks (J55) 2017: Exc Brembo Front Brakes (J55) 2018: Exc Brembo Front Brakes (J55) Brembo Front Calipers (J56)

2014-2017 Cadillac CTS Performance L4.1998cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2015: Performance Brks (J56) Heavy Duty Brks (J55) 2016: Performance Brks (J56) Heavy Duty Brks (J55) 2017: Exc Brembo Front Brakes (J55)

2014-2017 Cadillac CTS Performance V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2015: Performance Brks (J56) Heavy Duty Brks (J55) 2016: Performance Brks (J56) Heavy Duty Brks (J55) 2017: Exc Brembo Front Brakes (J55)

2014-2017 Cadillac CTS Premium L4.1998cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2014: Performance 2015: Performance Brks (J56) Heavy Duty Brks (J55) 2016: Performance Brks (J56) Heavy Duty Brks (J55) 2017: Exc Brembo Front Brakes (J55)

2014-2017 Cadillac CTS Premium V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2014: Performance 2015: Performance Brks (J56) Heavy Duty Brks (J55) 2016: Performance Brks (J56) Heavy Duty Brks (J55) 2017: Exc Brembo Front Brakes (J55)

2017-2018 Cadillac CTS Premium Luxury V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2017: Exc Brembo Front Brakes (J55) 2018: Exc Brembo Front Brakes (J55) Brembo Front Calipers (J56)

2004-2005 Cadillac CTS V V8.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2004: Position: Front; Brembo Calipers Brembo Calipers 2005: Position: Front; Brembo Calipers Brembo Calipers

2006-2007 Cadillac CTS V V8.5967cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2006: Position: Front; Brembo Calipers Brembo Calipers 2007: Position: Front; Brembo Calipers Brembo Calipers

2015-2018 Cadillac CTS Vsport V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2015: Performance Brks (J56) Heavy Duty Brks (J55) 2016: Performance Brks (J56) Heavy Duty Brks (J55) 2017: Exc Brembo Front Brakes (J55) 2018: Exc Brembo Front Brakes (J55) Brembo Front Calipers (J56)

2015-2017 Cadillac CTS Vsport Premium V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2015: Performance Brks (J56) Heavy Duty Brks (J55) 2016: Performance Brks (J56) Heavy Duty Brks (J55) 2017: Exc Brembo Front Brakes (J55)

2006-2011 Cadillac STS Base V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2006: Brembo Brakes 6 Lug 2007: Brembo Brakes 6 Lug 2008: Brembo Brakes 6 Lug 2009: Brembo Brakes 6 Lug 2010: Brembo Brakes 6 Lug 2011: Brembo Brakes 6 Lug

2006-2010 Cadillac STS Base V8.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2006: Brembo Brakes 6 Lug 2007: Brembo Brakes 6 Lug 2008: Brembo Brakes 6 Lug 2009: Brembo Brakes 6 Lug 2010: Brembo Brakes 6 Lug

2008-2009 Cadillac STS Platinum V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2008: Brembo Brakes 6 Lug 2009: Brembo Brakes 6 Lug

2008-2009 Cadillac STS Platinum V8.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2008: Brembo Brakes 6 Lug 2009: Brembo Brakes 6 Lug

2006-2009 Cadillac STS V V8.4371cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2006: Brembo Brakes 6 Lug 2007: Brembo Brakes 6 Lug 2008: Brembo Brakes 6 Lug 2009: Brembo Brakes 6 Lug

2013-2018 Cadillac XTS Base V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2013: Limousine Hearse Armored 5 Lug 2014: Limousine Hearse Armored 5 Lug 2015: Limousine Hearse Armored 5 Lug 2016: Limousine Hearse Armored 5 Lug 2017: Hearse Armored 5 Lug 2018: Hearse Armored 5 Lug

2013-2018 Cadillac XTS Livery V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2013: Limousine Hearse Armored 5 Lug 2014: Limousine Hearse Armored 5 Lug 2015: Limousine Hearse Armored 5 Lug 2016: Limousine Hearse Armored 5 Lug 2017: Hearse Armored 5 Lug 2018: Hearse Armored 5 Lug

 • 2013-2018 Cadillac XTS Luxury V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance

2013: Limousine Hearse Armored 5 Lug

2014: Limousine Hearse Armored 5 Lug

2015: Limousine Hearse Armored 5 Lug

2016: Limousine Hearse Armored 5 Lug

2017: Hearse Armored 5 Lug 2018: Hearse Armored 5 Lug

2013-2018 Cadillac XTS Platinum V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2013: Limousine Hearse Armored 5 Lug 2014: Limousine Hearse Armored 5 Lug 2015: Limousine Hearse Armored 5 Lug 2016: Limousine Hearse Armored 5 Lug 2017: Hearse Armored 5 Lug 2018: Hearse Armored 5 Lug

2018 Cadillac XTS Premium Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2018: Hearse Armored 5 Lug

2013-2016 Cadillac XTS Premium V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2013: Limousine Hearse Armored 5 Lug 2014: Limousine Hearse Armored 5 Lug 2015: Limousine Hearse Armored 5 Lug 2016: Limousine Hearse Armored 5 Lug

2017-2018 Cadillac XTS Premium Luxury V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2017: Hearse Armored 5 Lug 2018: Hearse Armored 5 Lug

2014-2018 Cadillac XTS Vsport Platinum V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2014: Limousine Hearse Armored 5 Lug 2015: Limousine Hearse Armored 5 Lug 2016: Limousine Hearse Armored 5 Lug 2017: Hearse Armored 5 Lug 2018: Hearse Armored 5 Lug

2014-2016 Cadillac XTS Vsport Premium V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2014: Limousine Hearse Armored 5 Lug 2015: Limousine Hearse Armored 5 Lug 2016: Limousine Hearse Armored 5 Lug

2017-2018 Chevrolet Camaro LS L4.1998cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2017: RPO Code J55 Brembo 4 Piston Caliper 2018: Brembo 4 Piston Caliper

2017-2018 Chevrolet Camaro LS V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2017: RPO Code J55 Brembo 4 Piston Caliper 2018: Brembo 4 Piston Caliper

2016-2018 Chevrolet Camaro LT L4.1998cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2016: w/ HD Cooling Pkg RPO Code J55 LPO Brembo Opt. Brembo 4 Piston Caliper 2017: RPO Code J55 Brembo 4 Piston Caliper 2018: Brembo 4 Piston Caliper

2016-2018 Chevrolet Camaro LT V6.-cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2016: w/ HD Cooling Pkg RPO Code J55 LPO Brembo Opt. Brembo 4 Piston Caliper 2017: RPO Code J55 Brembo 4 Piston Caliper 2018: Brembo 4 Piston Caliper

2017 Chevrolet Camaro ZL1 V8.6162cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2017: Brembo 4 Piston Caliper

2014-2016 Chevrolet Corvette Stingray V8.6162cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance

2005-2006 Ford GT Base V8.5409cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance

2012-2013 Ford Mustang Boss 302 V8.4951cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance

2011-2014 Ford Mustang GT V8.4951cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2011: optional Brembo Front Perf Brake Pkg 2012: Brembo Frt Perf Brakes 2013: Perf Brakes 2014: Perf Brakes

2007-2012 Ford Mustang Shelby GT500 V8.5409cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance

2008-2009 Ford Mustang Shelby GT500KR V8.5409cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance

2010-2014 Hyundai Genesis Coupe 2.0T R-Spec L4.1998cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2010: Brembo 2011: Brembo 2012: Brembo 2013: Brembo 2014: Brembo

2010 Hyundai Genesis Coupe 2.0T Track L4.1998cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2010: Brembo

2011-2014 Hyundai Genesis Coupe 3.8 R-Spec V6.3778cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance2011: Brembo 2012: Brembo 2013: Brembo 2014: Brembo

 • 2010-2013 Hyundai Genesis Coupe 3.8 Track V6.3778cc

2010: Brembo

2011: Brembo

2012: Brembo

2013: Brembo

 • 2005-2006 Mitsubishi Lancer Evolution L4.1997cc
 • 2003-2004 Mitsubishi Lancer Evolution L4.2000cc
 • 2008 Mitsubishi Lancer Evolution GSR L4.1998cc
 • 2010-2015 Mitsubishi Lancer Evolution GSR L4.1998cc
 • 2006 Mitsubishi Lancer Evolution MR L4.1997cc
 • 2008 Mitsubishi Lancer Evolution MR L4.1998cc
 • 2010-2015 Mitsubishi Lancer Evolution MR L4.1998cc
 • 2010-2011 Mitsubishi Lancer Evolution MR Touring L4.1998cc
 • 2006 Mitsubishi Lancer Evolution RS L4.1997cc
 • 2006 Mitsubishi Lancer Evolution SE L4.1997cc
 • 2010 Mitsubishi Lancer Evolution SE L4.1998cc
 • 2009 Pontiac G8 GXP V8.6162cc

2009: Brembo Front Brakes

 • 2011 Saab 9-5 Aero V6.2792cc

2011: Brembo Front Calipers 355mm Front Disc

 • 2011 Saab 9-5 Turbo4 L4.1998cc

2011: Brembo Front Calipers 355mm Front Disc

 • 2011 Saab 9-5 Turbo6 V6.2792cc

2011: Brembo Front Calipers 355mm Front Disc

 • 2017 Subaru BRZ Limited H4.1998cc

2017: Position: Front; Brembo Brakes Brembo Brakes

 • 2017 Subaru BRZ Premium H4.1998cc

2017: Position: Front; Brembo Brakes Brembo Brakes

 • 2004-2014 Subaru Impreza WRX STI H4.2458cc
 • 2007 Subaru Impreza WRX STI Limited H4.2458cc
 • 2011-2014 Subaru Impreza WRX STI Limited H4.2458cc
 • 2010 Subaru Impreza WRX STI Special Edition H4.2458cc
 • 2015-2017 Subaru WRX STI Base H4.2458cc
 • 2015 Subaru WRX STI Launch Edition H4.2458cc
 • 2015-2017 Subaru WRX STI Limited H4.2458cc
 • 2016 Subaru WRX STI Series.HyperBlue H4.2458cc
 • 2004-2007 Volvo S60 R L5.2521cc

2004: 330mm Front Disc

2005: 330mm Front Disc

2006: 330mm Front Disc

2007: 330mm Front Disc

 • 2004-2007 Volvo V70 R L5.2521cc Brakes, Rotors & Pads::Brake Pads – Performance

2004: 330mm Front Disc

2005: 330mm Front Disc

2006: 330mm Front Disc

2007: 330mm Front Disc